СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

123

До виконання курсового проекту

для студентів очної і заочної форми навчання

спеціальності “Фінанси і кредит” (6.030508)

Затверджено

протоколом кафедри фінансів № 17

від 14 березня 2011 року

Львів – 2011


Центральний банк і грошово-кредитна політика: Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів очної та заочної форми навчання спеціальності “Фінанси і кредит” (6.030508) / Укл.: Кльоба Л.Г., Віблий П.І., Бондаренко Л.П., Желізняк Р.Й., Кащишин В.М., Коць О.О., Похильченко О.А., Горбова Х.В. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2011. – 16 с.

Укладачі к.е.н., доц. Кльоба Л.Г.

ст.викл. Віблий П.І.

ас. Бондаренко Л.П.

ас. Желізняк Р.Й.

ас. Кащишин В.М

ас. Коць О.О.

ас. Похильченко О.А.

ас. Горбова Х.В.

Відповідальний за випуск Хома І.Б., канд. екон. наук., доц.

Рецензенти Алєксєєв І.В., доктор екон. наук., проф.

Мних О.Б., доктор. екон. наук., доц.


ЗМІСТ

ВСТУП

1. Загальні положення

СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

ВИМОГИ ДО СКЛАДОВИХ ЧАСТИН КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

3.1. Зміст

3.2. Вступ

3.3. Теоретична частина

3.4. Аналітично-дослідницька частина

3.5. Рекомендаційна частина

3.6. Висновки

3.4. Список використаних джерел

Вимоги до оформлення курсового проекту

4.1. Загальні вимоги

4.2. Нумерація

4.3. Оформлення ілюстраційного матеріалу

4.4. Оформлення формул

4.5. Оформлення таблиць

4.6. Оформлення списку використаних джерел

5. Перелік ТЕМ КУРСОВого ПРОЕКТу

6. Рекомендована література

Додаток А


ВСТУП

Курсовий проект є підсумковим етапом вивчення студентами циклу економічних дисциплін: “Центральний банк і грошово-кредитна політика”, “Банківські операції”, “Фінанси підприємств”, “Фінансова діяльність суб'єктів господарювання”, та виступає ефективною формою перевірки теоретичних знань і практичних навичок, отриманих ними в процесі аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи.

Знання основних категорій, закономірностей функціонування, інструментарію дослідження діяльності Центрального банку та проведення ним грошово-кредитної політики є запорукою ефективної роботи майбутнього економіста – фінансиста. Головною метою курсового проекту є глибоке вивчення конкретного питання теорії Центрального банку та грошово-кредитної політики, прищеплення навичок прийняття фінансових рішень в умовах швидкозмінюваного ринкового середовища.

У процесі виконання курсового проекту студенти розвивають та вдосконалюють такі навички та вміння:- визначати актуальні проблеми розвитку та функціонування Центрального банку і його діяльності;

- здійснювати пошук та підбір необхідної наукової, практичної та нормативної інформації;

- здійснювати комплексний аналіз функціонування окремих напрямів діяльності Центрального банку;

- послідовно та логічно викладати свої думки та пропозиції.

Метою даних рекомендацій є надання необхідної методичної допомоги студентам в підготовці, оформленні та захисті курсового проекту. В основу покладено вимоги нормативних документів щодо структури, змісту та оформлення курсового проекту, а також використано рекомендації, що містяться в різних довідкових джерелах.


1. Загальні положення

Банківська система як складова фінансової системи будь-якої країни відіграє вирішальну роль у її економічному розвитку.

Світова фінансова криза найгостріше виявилась у банківській сфері і поставила під загрозу стабільність грошових систем у найрозвиненіших країнах світу. Криза ліквідності банківської системи, масове неповернення позик і скорочення кредитного потенціалу призвели до обмеження платоспроможного попиту та реального виробництва. У цих умовах зростає роль центральних банків як макрорегуляторів.

Таким чином, метою курсового проекту є дослідження на базі здобутих теоретичних знань з курсу «Центральний банк і грошово-кредитна політика» сучасного стану та особливостей розвитку діяльності Центрального банку та проведення ним грошово-кредитної політики, а також аналіз і оцінка зарубіжної практики. Завдання – зібрати та систематизувати аналітичні матеріали, оцінити ефективність функціонування Центрального банку і його діяльності на ринку.

СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

(обсяг 25-30 стор. друкованого тексту)

Титульний аркуш (взірець див. Додаток А)

Зміст

Вступ (до 2-х сторінок)

Розділ 1. Теоретична частина (назва розділу відповідно до теми) (до 8 стор.)

Розділ 2. Аналітично-дослідницька частина (назва розділу відповідно до теми) (до 8 стор.)

Розділ 3. Рекомендаційна частина (назва розділу відповідно до теми) (до 8 стор.)

Висновки (до 2-х сторінок)

Список використаних джерел (15-20 джерел)

Курсова робота здається викладачу в друкованому вигляді (обов’язково зкріплену) та на електронному носії (дискета, диск, та ін.)


5294105521564199.html
5294134294201380.html
    PR.RU™