Форми контролю навчальних здобутків

Проспект курсу

«Соціологія масових комунікацій»

Анотація

Масова комунікація – невід’ємна ознака сучасного суспільства, один з найважливіших соціальних інститутів. Активний розвиток ЗМК становиться можливим за певних соціальних умов і, в свою чергу, призводить до подальших соціальних змін та перетворень. Таким чином розуміння природи функціонування сучасних ЗМК та перспектив розвитку цього феномену неможливо без пильної уваги до соціокультурних аспектів їх функціонування, які й призначено розкрити у цьому курсі.

Курс передбачає надання загальних знань з соціології для студентів, що не мають базової соціологічної освіти, зокрема найбільший акцент робиться на соціокультурному підході, як такому, що має найбільший евристичний потенціал у контексті проблематики, яка є базовою для курсу. Пильну увагу приділено соціологічним методам вивчення окремих ЗМК та медіа-продуктів. Також у курсі розглядається така актуальна проблематика, як феномен глобалізації, вивчається роль ЗМК як, з одного боку, інструменту глобалізації, а з іншого – продукту та результату глобалізаційних реалій.

Метакурсу – представити соціологічну інтерпретацію ролі медіа-комунікацій у відтворенні та зміні соціокультурного простору.

Завдання курсу – формування знань та навичок у наступних напрямках:

1- взаємозалежність медіа-комунікацій та соціокультурного цілого («суспільства») на локальному, національному та глобальному рівні;

2- проблеми та перспективи медіа-комунікацій як рушійної сили соціокультурних змін;

3- методи (вибрані) соціологічного аналізу соціокультурних імплікацій медіа-комунікацій.

Форми контролю

Контроль за вивченням рекомендованої літератури через перевірку рецензій, контроль засвоєння знань через перевірку творчих завдань за темами та індивідуальної навчально-дослідної роботи. Письмовий залік.

Структура навчальної дисципліни

Назви модулів і тем
Модуль 1 Соціологічне бачення медіа: поняття, концепції, парадигми
Вступ. Основні соціологічні підходи до вивчення масової комунікації
Соціокультурний підхід та масова комунікація
Масова комунікація: поняття та статус
Парадигми дослідження масової комунікації
Модуль 2 Методи та контексти дослідження медіа
Глобалізація. Глобальний інформаційний ринок
Методи дослідження змісту масової комунікації
Новини та практика їх дослідження в Україні
Соціальні мережі
Кіно та соціальні процеси

Рейтингова система оцінювання знань студентів

Форми контролю навчальних здобутків

Оцінювання форм роботи Підсумкова оцінка по курсу
Форма роботи Максимальна кількість балів бали Оцінка в національній шкалі Оцінка в європейській шкалі
Рецензія 90 -100 "відмінно" А
Творче завдання 70-89 "добре" В (80-89) С (70-79)
50-69 "задовільно" D (60-69) Е (50-59)
ІНДЗ 1-49 "незадовільно" F Х
залік менше 34 не допуск до заліку


5289741755270779.html
5289776813459349.html
    PR.RU™